Palotarkastukset

Valvontatoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa ihmisiä, yrityksiä sekä yhteisöjä sekä toimia yhteistyössä näiden kanssa turvallisuuden parantamiseksi. Palotarkastuksien yhteydessä valvotaan ensisijaisesti omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista, rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta, laitteiden kunnossapitoa, nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista, pelastussuunnitelman laatimista, palovaroittimen hankintaa ja kunnossapitoa sekä hoitolaitosten poistumisturvallisuutta.

Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti sinne, missä onnettomuuksia on eniten tapahtunut tai missä tapahtuessaan onnettomuus aiheuttaisi merkittäviä omaisuus-, henkilö- tai ympäristövaikutuksia. Keskimääräiset valvontavälit on määritelty pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa kohteen toimintojen ja riskien perusteella. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Asuinkiinteistöjen osalta pelastuslaitos lähettää ennalta määritetyille alueille 10 v välein turvallisuusvientintämateriaalin oman kodin turvallisuuden arviointiin. Asuinrakennuksiin valvontakäyntejä tehdään alueittain riskienarvioinnin perusteella tai erityisestä syystä pyydettäessä.

Pelastuslaitos tekee vuosittain myös ylimääräisiä ja erityisiä palotarkastuksia. Ylimääräisiä palotarkastuksia suoritetaan mm. yleisötilaisuuksiin, asiakkaan pyynnöstä tai muiden viranomaisten ilmoitusten perusteella. Erityinen palotarkastus suoritetaan uudisrakennus- tai saneerauskohteissa, mikäli kunnan rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt sitä suoritettavaksi.

ESPL VALVONTASUUNNITELMA 2021

Palvelu on maksullinen Etelä-Savon pelastuslautakunnan määrittämän taksan mukaan. Palvelutasopäätös_2020-2022 .

Palotarkastuksia tekevät paloasemien vastuuviranomaiset sekä Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä palotarkastajat.

 

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksen tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuuteen liittyen ohjeita ja neuvoja sekä laatii tarkastukselta pöytäkirjan.

Palotarkastuksen tekijän on päästävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin sekä kohteen edustajan on esitettävä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Pelastuslaki 379/2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379